Home » Haiku » #Haiku: Rain

8 thoughts on “#Haiku: Rain

  1. Pingback: A #HaikaiChallenge9 update #haiku #senryu #haibun #tanka – Frank J. Tassone

  2. Pingback: #Haikai Challenge 10 (12/3/17): Arid…#haiku #senryu #haibun #tanka – Frank J. Tassone

Leave a Reply