Home » Haiku » #Haiku: Sacred

13 thoughts on “#Haiku: Sacred

  1. Pingback: #Haikai Challenge #11 (12/9/17): first snow OR ever green #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renku – Frank J. Tassone

Leave a Reply